ปันประสบการณ์ ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

Case-Web-00-Small

ประวัติผู้ป่วย

น.ส.ศุภารัตน์ ทองหนุน อายุ 25 ปี

ประวัติการป่วย : ป่วยเป็นโรค SLE หรือโรคพุ่มพวง

ท่ีอยู่  ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

นางสาวศุภารัตน์ ทองหนุน (น้องเจน) ป่วยด้วยโรค SLE (โรคพุ่มพวง) เป็นเวลา 6 ปี เร่ิมป่วยต้ังแต่อายุ 16 ปี รักษาด้วย การแพทย์แผนปัจจุบันมาตลอด ล่าสุดได้ใช้เคมีบําบัด (คีโม) ประมาณกลางปี 2550 คุณปู่และคุณย่าได้พาน้องเจน มาพบกับท่าน CEO สาเล็ม อัลนะห์ดี ที่โรงแรมฝ้ายขิด อ.เมือง จ.อํานาเจริญ หลังจากท่าน CEO ได้แนะนําวิธีรับประทานตํารับยาหลินจือ

อาการของน้องเจนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนเป็นระยะๆ ดังน้ี 9 วัน, 30 วัน, 55 วัน, 70 วัน ตามภาพประกอบหลังจากรับประทานหลินจือได้ 99 วัน ก็ไปตรวจตามที่ หมอนัดปรากฎว่าไม่เจออาการของ SLE อีกเลย

เลือดดี ภูมิต้านทานดี แต่ไม่มีประจําเดือน หมอให้เหตุผลว่าเพราะการบําบัดด้วยคีโมมานาน ทําให้ไม่สามารถมีประจําเดือนได้อีกเลย เมื่อน้องเจนแจ้งให้ท่าน CEO ทราบ ท่าน CEO ได้แนะนําให้น้องเจนรับประทานออยสเตอร์ เพื่อไปช่วย เสริมการไหลเวียนของระบบเลือด หลังจากน้องเจนรับประทานออยสเตอร์ครั้งละ 1 แคปซูล 3 วันคร้ัง หมดแคปซูลที่ 8 ประมาณ 22 วัน ประจําเดือนของน้องเจนก็เร่ิมมาเป็นปกติ

ตลอดระยะเวลา 3 ปี น้องเจน และท่าน CEO ได้ร่วมกันศึกษา วิธีจัดตํารับยา ให้แก่ผู้ป่วยท่ีเป็นโรค SLE และกรณีผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ทุกชนิด โรคหอบหืด สะเก็ดเงินและโรคไต โดยน้องเจนได้มาร่วมทํางานที่บริษัทและได้ออกปันประสบการณ์ร่วมกับท่าน CEO ท่ัวประเทศ ปัจจุบันน้องเจน สุขภาพดี
ภูมิต้านทานดี และริ้วรอยตามผิวหนังเนื่องจากอาการป่วยได้จางไปเกือบหมด เพราะหลินจือช่วยสร้างเซลล์ใหม่แทนท่ี

ประวัติผู้ป่วย

คุณสมศักดิ์ ประเสริฐสังข์ อายุ 57 ปี

ประวัติการป่วย : ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดสูง ร่างกายอ่อนแอไม่มีแรง รับประทานอาหารไม่ได้ ป่วยเรื้อรังมานาน

ท่ีอยู่ บ้านนากระตึบ ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

 

คุณสมศักดิ์ ป่วยเป็นโรคเบาหวาน เมื่อก่อนเคยไปหาหมอตามนัดทุกคร้ัง โดนหมอตำหนิเนื่องจากคุมอาหารไม่ได้ ทําให้นํ้าตาลข้ึนสูง ทําใจไม่ได้ท่ีโดนหมอตำหนิทุกคร้ังเมื่อไปตามนัด หลังจากน้ันไม่เคยไปหาหมออีกเลยประมาณ 4 ปี

จนเมื่อเดือนตุลาคม 2555 เดินไปหลังบ้าน เท้าเตะกระเบื้อง ทำให้หัวแม่เท้าเป็นแผลอักเสบเรื้อรัง แผลเน่าเปื่อยรักษาไม่หาย และมีกลิ่นเหม็นมาก เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 ได้รับการแนะนําให้รับประทานหลินจือ

โดยคุณธนากร และคุณหนูไพร โดยใช้ชากาโนผสมกับดอกหลินจือพอประมาณล้างแผล ด้วยการแช่เท้าวันละ 2-3 คร้ังต่อวัน เพราะแผลเหม็นมาก และใช้ดอกหลินจือผสมกับชากาโนพอประมาณปิดรอยแผล พร้อมกับใช้ยาสีฟันกาโนเฟรชผสมกับดอกหลินจือเคลือบแผลอีกช้ันหน่ึง และรับประทานยา 2 ม้ือ คือ 2 ราก 1 ดอก 1 สกาโน 3 ส้มแขก ม้ือเช้าดื่มกาแฟกาโน 3in1 และม้ือคำ้หรือก่อนนอน ดื่มกาโนช็อกโกแลต และดื่มชากาโนด้วย กรณีโรคเบาหวานเรื้อรัง เช่น คุณสมศักดิ์ รับประทานระยะแรก ตาจะมัวหรืออาจจะมองไม่เห็นอย่ากังวลเป็นการขับน้ำตาลท่ีข้ึนตาประมาณ 3-7 วันจะมองเห็นเป็นปกติ

ต่อมาอาการเร่ิมดีข้ึน มีเรี่ยวมีแรง ไปไหนมาไหนได้ จากเมื่อก่อนไม่อยากออกจากบ้านเลย ระยะเวลา 2 เดือน 20 วัน แผลหายสนิท ปัจจุบันสุขภาพแข็งแรง น้ําตาลในเลือดเป็นปกติ และยังคงรับประทานตำรับยาตามปริมาณเดิม

ประวัติผู้ป่วย

คุณเดือนเพ็ญ อายุ 44 ปี จ.ขอนแก่น

ประวัติการป่วย : โรคมะเร็งเต้านม หลังผ่าตัดหมอต้องให้เคมีบําบัด 8 คร้ัง

คุณเดือนเพ็ญ ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม หลังผ่าตัดหมอสั่งให้เคมีบําบัด 8 คร้ัง แต่ให้คีโมได้เพียง 4 คร้ังเท่าน้ัน ก่อนรับประทานหลินจือ ผมเริ่มร่วง จากเคมีบําบัด เร่ิมรู้จักผลิตภัณฑ์กาโน จากคุณบุญเหลือ เป็นผู้แนะนํา

โดยให้รับ ประทาน 2 ราก 2 ดอก 1 สกาโน 3 ส้มแขก ดื่มกาแฟกาโน 3in1 (มื้อเช้า-มื้อบ่าย และม้ือค่ำหรือก่อนนอน) และเสริมด้วยดื่มกาโนช็อกโกแลต หลังจากน้ันไม่ได้รับเคมีบําบัดอีกเลย หลังจากรับประทานหลินจือได้ 30 วัน อาการเร่ิมดีขึ้น ไม่เหนื่อย แผลแห้ง อารมณ์ดี

พบท่าน CEO แนะนําให้รัประทาน 2 ราก 2 ดอก 1 สกาโน 5 ส้มแขก ตามด้วย ดื่มกาแฟกาโน 3in1 3 ม้ือ คือ... มื้อเช้า-มื้อบ่าย 3-4 โมงเย็น และม้ือค่ำหรือก่อนนอน เสริมด้วยดื่มกาโน ช็อกโกแลต และเปิดยาด้วยออยสเตอร์ (OYSTER) และดื่มน้ําจากเครื่องกรองน้ํานาโนแคลเพื่อลดกรดในเลือด
เร่ิมมีกําลังใจ ยิ้มได้ มีความหวัง ครอบครัวเป็นสุข เพราะหลินจือกู้ชีวิต

ประวัติผู้ป่วย

ท้าวสมเพ็ง อายุ 51 ปี
ประวัติการป่วย : ป่วยเป็นโรคตับแข็งระยะสุดท้าย และท้องมาน ท่ีอยู่ บ้านหนองบก เมืองสีโคดตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์

ท้าวสมเพ็ง...ป่วยมา 1 ปีกว่า เริ่มมีอาการตับแข็ง เมื่อเดือนมกราคม 2555 ท้องเร่ิมโตและแข็งข้ึนเรื่อยๆ ร่างกายซูบผอมและตัวเหลืองมาก ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลในนครหลวงเวียงจันทน์ หลายโรงพยาบาล แต่อาการก็ ไม่ดีข้ึน
คุณหมอให้กลับไปรักษาตัวที่บ้าน พอมาปลายปี 2555 อาการกลับทรุดลงเรื่อยๆ จนป่วยหนักมากเข้าระยะสุดท้าย

ต่อมาเริ่มรู้จักหลินจือ โดยการแนะนําจาก นางจันสะหงวน ได้เร่ิมรับประทานตามตํารับยาหลินจือของบริษัทกาโน เอ็กเซล เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2556 ซึ่งได้รับการแนะนําและดูแลอย่างใกล้ชิด จากนายแพทย์อู่แก้ว แก้ววรวงศ์

อาการก็เร่ิมดีข้ึนตามลําดับ ไม่เหนื่อย ไม่แน่นท้อง ต่อมาเมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2556 อ.เบญจ์ชุติพร ได้พามาพบ และขอปรึกษาเรื่องอาการป่วยและวิธีรับประทานตํารับยากับ ท่าน CEO สาเล็ม อัลนะห์ดี ท่ีโรงแรมนครสัก (สปป. ลาว)
CEO ได้แนะนําให้ปรับการรับประทานจาก 2 มื้อ เป็น 3 มื้อ ดังน้ี 2 ราก 1 ดอก 1 สกาโน 3 ส้มแขก ดื่มกาแฟกาโน 3in1 ตามทุกม้ือหลังรับประทานยา คือ มื้อเช้า, ม้ือ 3-4 โมงเย็น และม้ือคำ่หรือก่อนนอน และเสริมด้วยการดื่มกาโนช็อกโกแลต และแนะนําให้งดอาหารม้ือคำ่โดยการรับประทานกาโนซีเรียลแทนอาหารม้ือคำ่

หลังจากปรับการรับประทานยาได้ 14 วัน เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2556 อาการท้องโตก็ได้ยุบลงอย่างเห็นได้ชัด อาการเริ่มดีข้ึนตามลําดับเกือบหายเป็นปกติ รวมระยะเวลาการรับประทานหลินจือ 27 วัน

ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556 หลังจากรับประทานหลินจือได้ 41 วัน อาการก็หายเป็นปกติ สุขภาพแข็งแรง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 ได้พบท่าน CEO และร่วมปันประสบการณ์ท่ีโรงแรมขอนแก่นโอเต็ล

ปัจจุบันหายเป็นปกติร่างกายแข็งแรงและยังคงรับประทานตํารับยาหลินจือ 3 มื้อ ในปริมาณเท่าเดิม และผู้ป่วยต้องระวัง หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่แสลงกับโรคด้วย

ประวัติผู้ป่วย

ป้าละออง สุริโย อายุ 60 ปี
ประวัติการป่วย : ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ หอบหืด นำ้ท่วมปอด ตับอ่อนไม่ทํางาน ไตไม่ทํางาน

ที่อยู่ อําเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี

วันที่ 15 ตุลาคม 2553 เริ่มทาน 1 ราก 1 ดอก 1 สกาโน มื้อเช้า-มื้อเย็น ตามด้วยช็อกโกแลต และชากาโน ผ่านไป 6 วัน ไปตรวจน้ำท่วมปอดไม่มีแล้ว ท่าน CEO ได้ปรับการรับประทานเป็น ม้ือเช้า 2 ราก 2 ดอก 1 สกา โน 2 ส้มแขก
และมื้อ 3-4 โมงเย็น 2 ราก 1 สกาโน และมื้อคำ่หรือก่อนนอน 2 ราก 2 ดอก 1 สกาโน 2 ส้มแขก ตามด้วย กาแฟกาโน 3in1 ช็อกโกแลตและดื่มชากาโน ระยะเวลา 1 เดือน อาการผู้ป่วยดีข้ึน ผู้แนะนําทุกคนเร่ิมมีกําลังใจไม่ส้ินหวัง และมี ความสุขร่วมด้วย

คุณป้าหวังว่า CEO จะมาเยี่ยมอีกคร้ัง คุณป้าจะขยันปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเคลื่อนไหวร่างกายตลอด เช่น โชว์ หลาวตอกอย่างอารมณ์ดี หลินจือได้ขับน้ำออกมาจากรูขุมขนที่ขาตลอดเวลา ทําให้เท้าเล็กลง และตัวบวม ท้องบวมยุบลง ชัดเจน