ใบสมัครสมาชิก

DISTRIBUTOR APPLICATION FORM

Click or drag a file to this area to upload.
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนา (สำหรับการสมัครสมาชิกกาโน เอ็กเซลเท่านั้น)
บริษัท จะรับเฉพาะบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เท่านั้น กรณีเลขบัญชีธนาคาร จะแจ้งภายหลังเมื่อได้รับสิทธิประโยชน์ 1,000 บาทขึ้นไปก็ได้ โดยทำหนังสือ (Request) พร้อมแบบสำเนาเลขบัญชีธนาคารต่อบริษัท
ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นสมาชิกซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้จำหน่ายอิสระกาโน ข้าพเจ้ามิได้เป็นลูกจ้าง, นายหน้า, หรือตัวแทนกฎหมายของกาโนเอ็กเซล ข้าพเจ้าเป็นเพียงผู้จำหน่ายอิสระ และจะรับผิดชอบธุรกิจของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ หรือแสดงออกเป็นตัวแทนหรือในถ้อยคำใดๆ อันเกี่ยวกับกาโนเอ็กเซล หรือผลิตภัณฑ์ของกาโนเอ็กเซล เว้นเสียแต่ว่าจะเป็นไปตามที่ระบุตามที่รับอนุญาตไว้โดยชอบในเอกสารแสดงข้อมูล เกี่ยวกับกาโนเอ็กเซลที่จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เพราะการเรียกร้องหรือแสดงออกว่าเป็นตัวแทนหรือการให้ถ้อยคำใดๆ โดยที่ข้าพเจ้าไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะกระทำได้ ข้าพเจ้าจะดำเนินงานตามแผนธุรกิจ, จรรยาบรรณและกฎระเบียบ ซึ่งกาโนเอ็กเซลได้กำหนดไว้ในเอกสารแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกาโนเอ็กเซล และในเอกสารคู่มือของกาโนเอ็กเซล ทั้งที่ปรากฎอยู่ในระเบียบปฎิบัติ และโดยเจตนารมณ์ - ข้าพเจ้าจะยึดถือตามคู่มือดำเนินธุรกิจของกาโนเอ็กเซล โดยทุกๆกรณี ซึ่งอาจจะได้รับการปรับปรุงและแก้ไขในโอกาสต่อไป - ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าฐานะการเป็นผู้จำหน่ายของข้าพเจ้า จะสิ้นสุดลงทันทีถ้าข้าพเจ้ามิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆข้างต้น -ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ข้างต้นถูกต้อง และเป็นตามความจริงทุกประการ
Price: ฿ 300.00
ชำระเงิน สำหรับชุดสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการติดต่อสถานะการสมัคร ติดต่อ: 02 930 2539